Back

ArenApoort – Amsterdam

NL 01/10/17 – Team DELVA Landscape Architects / Urbanism en gemeente Amsterdam samen aan de slag voor het opstellen visie doorontwikkeling ArenApoort.


Na jaren van relatieve rust staat het gehele ArenAPoort-gebied op het punt om te gaan transformeren van een gebied met een scherpe functiescheiding naar een gemengd stedelijk gebied. In augustus 2016 is er een gemeentelijk projectteam gestart om de ontwikkeling van het zogenaamde GETZ-kavel, de herhuisvesting van ING en de herinrichting van de ArenA Boulevard te begeleiden. De afgelopen maanden zijn de scope en de opgave flink gewijzigd. De plannen, ambities en initiatieven van eigenaren en ontwikkelaars volgen elkaar nu in een rap tempo op. Dit alles dient te gebeuren binnen een heldere ontwikkelingsstrategie.

Integrale visie en strategie gebiedstransformatie.
De doelen van de integrale visie zijn: · Het definiëren van een kader waarin het ambitieniveau en de ontwikkelrichting (zowel ruimtelijk als programmatisch) van de gebiedsontwikkeling geduid.
Het juridisch-planologisch borgen van ontwikkelingen, voor zover dit niet mogelijk is d.m.v. bestemmingsplannen.
Het bepalen van stedenbouwkundige spelregels / transformatie principes waarmee de gemeente plannen van ontwikkelaars kan toetsen en bijsturen.
Onderbouwing van investeringsbesluiten (grex ArenAPoort Oost en herziening van de grex ArenAPoort West)
Het duiden van concrete uitwerkingsopgaven voor onder andere de openbare ruimte.

De doelen van de strategie gebiedstransformatie zijn:
Het benoemen en onderbouwen van strategische keuzes ten aanzien van uitvoering, financiën, proces en organisatie van de transformatie van het ArenAPoortgebied.
Het definiëren van een mijlpalen voor de gebiedsontwikkeling.
Het opstellen van een uitvoeringsagenda. 

De plannen volgen elkaar momentel in snel tempo op. Bijvoorbeeld de ArenA.

Meer info : ArenApoort.