Masterplan en Centrumvisie - Izegem

Samen met BUUR Bureau Urbanisme en Bulk architecten is DELVA Landscape Architects als één van drie partijen geselecteerd voor de opmaak van een masterplan voor de kern Izegem.

Izegem is geen gewone stad. De klassieke opbouw van de Vlaamse stad is hier omgedraaid door de verweving van drie kernen en het industriële hart dat hiertussenin, aan het kanaal, is gegroeid. Wij menen dat deze inverse logica bijzondere aandacht verdient.

De drie verweven kernen, een dubbele ontsluitingsring, het industrieel park langs het kanaal en een recreatieve diagonaal vormen de krachtlijnen voor het vernieuwend masterplan van Izegem.

De morfologie van de gemeente verraadt een sterke ad-hoc ontwikkeling en verwevenheid van stad en industrie. Deze industriële logica is overal voelbaar: fabriekjes liggen binnenin het bouwblok, buitenhuizen van rijke industriëlen wisselen af met arbeiderswijkjes, vanop de grote markt zijn schoorstenen zichtbaar.

De stad heeft hierdoor weinig publieke ruimte, die het weefsel leesbaar zou kunnen maken. De densiteit van het centrum is relatief hoog. Door het kanaal en spoor nabij het centrum is een Gordiaanse knoop ontstaan die in dit voorstel ontward wordt.

Hoe kan de bestaande identiteit van de gemeente worden onderstreept en de belevingswaarde ervan tegelijk verhoogd? Op welke schaalniveaus kunnen de pijnpunten, de inversies en de historische verwevenheid van stad en industrie worden ingezet als kwalitatieve dragers voor de ontwikkeling van Izegem?

Een visie voor de ontwikkeling van de kern als geheel en haar verankering aan de omgeving biedt handvaten voor de ontwikkeling in de binnenstad. Nabij de binnenstad komen naast centrumbebouwing, een groene diagonaal en de industriële kanaalzone bij elkaar. De oudste lijnen zijn aanknopingspunten voor een efficiënte en toch aantrekkelijke langzaamverkeersstructuur. In de binnenstad ligt een grote opgave om deze herkenbaarder te maken.

Een serie van ingrepen rond het station maakt het spoor en het kanaal beter oversteekbaar. Zij worden weer onderdeel van het stedelijk weefsel. De bestaande brug wordt afgewaardeerd en krijgt een nieuwe rol als ontsluiting voor het industriële hart. Izegem krijgt zo weer de heldere structuur die nodig is voor succesvolle verdere ontwikkelingen.

Locatie
Izegem
Status
Prijsvraag
Opdrachtgever
Gemeente Izegem
Samen met
BUUR
Steven Delva MLA
Rens Wijnakker MSc