DELVA Zoekt Junior Landschapsontwerper

DELVA is op zoek naar een landschapsontwerper met minimaal 1-3 jaar ervaring (32-40 uur per week)

Wat doe je?

Bij onze projecten gaat verdichting altijd hand in hand met vergroening en duurzaamheid. Met bouw- of transformatieprojecten zetten we sterk in op vergroening, klimaatbestendigheid en woonkwaliteit. De functie van senior ontwerper heeft technische, esthetische en organisatorische aspecten. Je werkt aan meerdere projecten tegelijk en schakelt tussen verschillende projecten, zowel op project-inhoudelijk als op organisatorisch niveau, waarin je ondersteund wordt door collega’s en begeleid wordt door de associates.

Over Delva

Bij DELVA werkt een hecht team van 25 landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers en cultuurtechnici samen aan grote actuele uitdagingen zoals duurzame verstedelijking, natuurontwikkeling en de veranderende betekenis van het publieke domein. Hierbij staat een multidisciplinaire aanpak centraal, die wordt gekenmerkt door co-creatie en samenwerking.

Wat is je rol binnen het team?

DELVA kent een positieve en constructieve werkomgeving waar iedereen samenwerkt aan een gezamenlijk doel. Als senior ontwerper leidt je meerdere projecten met een bepaalde complexiteit / schaal van offerte tot uitvoering:

 • Je ontwerpt onder begeleiding van collega’s inhoudelijke projecten
 • Je maakt de visie van DELVA eigen en leert deze te gebruiken in ontwerpen en presentaties
 • Je draagt zorg voor de opmaak van kwalitatieve tekeningen tot eindproduct en verwerking tot presentatiedocumenten
 • Je bent op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen een project en werkt nauw samen met senior ontwerpers of associates

Wat is je profiel / achtergrond?

Jij bent een enthousiaste landschapsarchitec of stedenbouwkundige, met uitstekende visuele verbeeldingskracht, analytisch vermogen en een sterk gevoel voor ontwerp en vormgeving. Je brengt jouw ideeën en ontwerpen met plezier over op anderen en wil graag verder leren en ontwikkelen. Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties binnen het vak.

 • Je hebt een afgeronde bachelor of master in landschapsarchitectuur / landschapsontwerp / stedenbouw
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring
 • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. Nederlands is een pré.
 • Je voelt je thuis in een ambitieuze omgeving, kan goed samenwerken, bent resultaatgericht en kent een grote mate van zelf-discipline
 • Je bent een technisch sterke ontwerper en werkt met grote zorgvuldigheid. Je hebt een zeer goede beheersing van Autocad, 3D (Sketch up) en het Adobe pakket. Rhino is een pré
 • Je bent in staat een project overtuigend vorm te geven en te presenteren

Wat biedt DELVA?

DELVA is een energiek ontwerpbureau dat getalenteerde mensen samenbrengt en jonge mensen laat groeien en ontwikkelen tot volwassen en ervaren spelers binnen het vakgebied. Verder biedt DELVA:

 • Een competitief salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van ervaring, salarisschaal G/H (CAO Architectuur)
 • Een fantastisch mooie, groene en goed uitgeruste werkplek in hartje Amsterdam
 • Dagelijks een gezonde lunch en wekelijks een borrel met inspirerende en vooral leuke collega’s en een jaarlijkse buitenland excursie met het hele team

Geïnteresseerd?

Stuur je motivatie, cv en portfolio naar jobs@delva.la

Voor aanvullende informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Emiel Swinnen via 020-2209078.

DELVA is looking for a landscape designer / urban planner with 1 to 3 years of experience for 32-40 hours per week

What are you doing?

In our projects, higher building density always goes together with greening and sustainability.  With construction or transformation projects we strongly focus on greening, climate resilience and living quality. The position of junior designer has technical, aesthetic and light organizational aspects. You work on a number of special projects and come into contact with various project teams, colleagues and associates who guide and manage you.

About DELVA

At DELVA, a close-knit team of 25 landscape architects, urban planners, designers and cultural technicians work together on major current challenges such as sustainable urbanization, nature development and the changing meaning of the public domain. A multidisciplinary approach is central to this, which is characterized by co-creation and collaboration.

What is your role within the team?

DELVA has a positive and constructive working environment where everyone works together towards a common goal. As a junior designer you support projects and you come into contact with the process organization of projects, from quotation to implementation.

 • You design substantive projects under the supervision of colleagues
 • You master the DELVA vision and learn to use it in designs and presentations
 • You are responsible for the layout of qualitative drawings to end products and processing them into presentation documents
 • You are aware of all developments within a project and you work closely with senior designers or associates

What is your profile / background?

You are an enthusiastic landscape designer, architect or urban planner ,with excellent visual imagination, analytical skills and a strong sense of design and design. You are happy to share your ideas and designs to others and you want to learn and develop further. You are interested in social developments and innovations within the profession.You are interested in social developments and innovations within the profession.

 • You have completed a bachelor’s or master’s degree in landscape architecture / landscape design / urban design
 • You have at least 1 year of work experience
 • You have an good command of spoken and written English. Dutch is an advantage.
 • You feel at home in an ambitious environment, you can work well together, you are result-oriented and you have a high degree of self-discipline
 • You are a creative and technically strong designer and work with great precision. You have a very good command of Autocad, 3D (Sketch up) and the Adobe package. Rhino is an advantage
 • You are able to design and present a project convincingly

What does DELVA offer?

DELVA is an energetic design agency that brings talented people together and allows young people to grow and develop into mature and experienced players in the field. DELVA also offers:

 • A competitive salary and benefits. Depending on experience, salary scale G/H (CAO Architecture)
 • A fantastically beautiful, green and well-equipped workplace in the heart of Amsterdam
 • A healthy lunch every day and a weekly drink with inspiring and especially nice colleagues and an annual trip abroad with the whole team.

Interested?

Send your motivation, resume and portfolio to jobs@delva.la

For additional information about this vacancy, please contact Emiel Swinnen on 020-2209078.