DELVA Zoekt Tekenaar

DELVA is op zoek naar een tekenaar met 2 jaar ervaring ( 32-40 uur per week)

Wat doe je?

Bij onze projecten gaat verdichting altijd hand in hand met vergroening en duurzaamheid. Het landschap dient als basis om bijzondere plekken met identiteit te creëeren die complexe problemen op een intelligente en doordachte manier integraal oplossen. De functie van tekenaar heeft technische en esthetische aspecten. Je werkt aan een aantal bijzondere projecten en komt in aanraking met diverse projectteams.

Over Delva

Bij DELVA werkt een hecht team van 25 landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers en cultuurtechnici samen aan grote actuele uitdagingen zoals duurzame verstedelijking, natuurontwikkeling en de veranderende betekenis van het publieke domein. Hierbij staat een multidisciplinaire aanpak centraal, die wordt gekenmerkt door co-creatie en samenwerking.

Wat is je rol binnen het team?

DELVA kent een positieve en constructieve werkomgeving waar iedereen samenwerkt aan een gezamenlijk doel. Als tekenaar ondersteun je in verschillende projecten om een goede tekeningenset op te zetten die het project van conceptueel niveau tot uitvoeringsniveau tilt.

 • Je verricht eenvoudig tot complex tekenwerk in alle fases van een project
 • Je bent aanwezig bij interne ontwerp -overleggen
 • Je maakt je de visie van DELVA eigen en leert deze te gebruiken in ontwerpen en presentaties
 • Je draagt zorg voor de opmaak van kwalitatieve tekeningen tot eindproduct en verwerking tot presentatiedocumenten
 • Je bent op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen een project en werkt nauw samen met senior ontwerpers of associates

Wat is je profiel / achtergrond?

Jij bent een enthousiaste tekenaar met uitstekende visuele verbeeldingskracht, analytisch vermogen en een sterk gevoel voor ontwerp en vormgeving. Je brengt jouw ideeën en ontwerpen met plezier over op anderen en wil graag verder leren en ontwikkelen. Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties binnen het vak.

 • Je hebt kennis van (innovatieve) technische oplossingen en hoe deze in te zetten in openbaar domein
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring
 • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. Nederlands is een pré
 • Je voelt je thuis in een ambitieuze omgeving, kan goed samenwerken, bent resultaatgericht en kent een grote mate van zelfdiscipline
 • Je bent pro-actief in je handelen en durft vragen en communiceren
 • Je bent een technisch sterke ontwerper en werkt met grote zorgvuldigheid. Je hebt een zeer goede beheersing van Autocad, Sketchup en het Adobe-pakket. Rhino en Revit is een pré.
 • Je bent in staat leesbare plannen te creëeren en een project overtuigend vorm te geven en te presenteren

Wat biedt DELVA?

DELVA is een energiek ontwerpbureau dat getalenteerde mensen samenbrengt en jonge mensen laat groeien en ontwikkelen tot volwassen en ervaren spelers binnen het vakgebied. Verder biedt DELVA:

 • Een competitief salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Een fantastisch mooie, groene en goed uitgeruste werkplek in hartje Amsterdam
 • Dagelijks een gezonde lunch en wekelijks een borrel met inspirerende en vooral leuke collega’s en een jaarlijkse buitenland excursie met het hele team.

Geïnteresseerd?

Stuur je motivatie, cv en portfolio naar jobs@delva.la

Voor aanvullende informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Emiel Swinnen via 020-2209078.

DELVA is looking for a draftsman with 2 years of experience. (32-40 hours per week)

What will you be doing?

IIn our projects, compaction always goes hand in hand with greening and sustainability. The landscape serves as the basis for creating special places with identity that integrally solve complex problems in an intelligent and thoughtful way. The position of draftsman has technical and aesthetic aspects. You work on a number of special projects and come into contact with various project teams.

About DELVA

At DELVA, a close-knit team of 25 landscape architects, urban planners, designers and cultural technicians work together on major current challenges such as sustainable urbanization, nature development and the changing meaning of the public domain. A multidisciplinary approach is central to this, which is characterized by co-creation and collaboration.

What is your role within the team?

DELVA has a positive and constructive working environment where everyone works together towards a common goal. As a draftsman you support in various projects to set up a good drawing set that lifts the project from conceptual level to implementation level.

– You perform simple to complex drawings in all phases of a project

– You are present at internal design meetings

– You familiarize yourself with DELVA’s vision and learn to use it in designs and presentations

– You are responsible for the layout of qualitative drawings to end product and processing into presentation documents

– You are aware of all developments within a project and you work closely with senior designers or associates

What is your profile / background?

You are an enthusiastic draftsman with excellent visual imagination, analytical skills and a strong sense of design and design. You are happy to transfer your ideas and designs to others and you would like to learn and develop further. You are interested in social developments and innovations within the profession.

– You have knowledge of (innovative) technical solutions and how to use them in the public domain

– You have at least 2 years of work experience

– You have a good command of the English language, spoken and written. Dutch is an advantage

– You feel at home in an ambitious environment, you can work well together, you are result-oriented and you have a high degree of self-discipline

– You are proactive in your actions and you dare to ask questions and communicate

– You are a technically strong designer and work with great care. You have a very good command of Autocad, Sketchup and the Adobe package. Rhino and Revit is an advantage.

– You are able to create legible plans and to design and present a project convincingly

What does DELVA offer?

DELVA is an energetic design agency that brings talented people together and allows young people to grow and develop into mature and experienced players in the field. DELVA also offers:

– A competitive salary and benefits

– A fantastically beautiful, green and well-equipped workplace in the heart of Amsterdam

– A healthy lunch every day and a weekly drink with inspiring and especially nice colleagues and an annual trip abroad with the whole team.

Interested?

Send your motivation, resume and portfolio to jobs@delva.la

For additional information about this vacancy, please contact Emiel Swinnen on 020-2209078.