Roerdelta - Roermond

Roermond is ontstaan aan de monding tussen de Maas en Roer, en had altijd een nauwe relatie met het water. In de loop van de tijd is deze relatie verloren gegaan. De ontwikkeling van Roerdelta fase 2 en 3 is de laatste kans voor Roermond om de stad met het water te verbinden.  Daarom hebben gemeente Roermond en ontwikkelaar SDK de gezamenlijke ambitie om van Roerdelta fase 2 een wijk te maken, die de ontbrekende schakel vormt tussen stad en water; een wijk waar een duurzaam en hoogwaardig woon- en recreatiemilieu gerealiseerd wordt met een groene openbare ruimte als drager. Het Q-team, onder leiding van Steven Delva, heeft hiertoe het zogenaamde Leidend Kader geformuleerd; onderdeel hiervan vormen zeven ontwikkel-principes en een raamwerk-kaart, welke worden toegelicht.

Vroeger

Roermond is ontstaan op de monding van de Roer in de Maas. De stad lag als bebouwd eiland in het landschap. Roermond had een nauwe relatie met de Maas en profiteerde van de handel op deze rivier waardoor het onderdeel werd van het Hanzeverbond.

Nu

Het landschap tussen de binnenstad en de Maas is verstedelijkt en ter plaatse van Roerdelta 2 in gebruik genomen door watergebonden activiteiten. Door het introverte karakter van het gebied vormt het een barrière tussen beide werelden. 

Toekomst

Roermond krijgt door de ontwikkeling van Roerdelta fase 2 de laatste kans om het centrum te verbinden met de Maas, waardoor de stad Roermond aan het water komt te liggen. Het gebied transformeert tot een complementair en waardig onderdeel van de stad. De Roerdelta wordt een nautische plek die de inwoner van Roermond bezoekt om te genieten van de Maas en havenactiviteiten. Roerdelta transformeert tot schakel tussen stad en Maas met een eigen identiteit.

Leidende ontwikkelprincipes

Om richting te geven aan de ontwikkeling is er een serie leidende principes opgesteld. Deze principes zijn samen met verschillende stakeholders samengesteld en beschrijven de ambities voor de Roerdelta, stuurt de toekomstige ontwikkeling en maakt deze toetsbaar, om te komen tot een toekomstbestendige en prettige buurt die een nieuwe woonkwaliteit toevoegt aan Roermond. Elk initiatief zal getoetst worden of de ambities overeenkomen met de principes.

De leidende ontwikkelprincipes voor Roerdelta zoals opgesteld door het Q-team

Er wordt ingezet op een gemixt gebied waarbij we niet traditioneel focussen op doelgroepen maar op leefstijlen. De leefstijl waarop gefocust wordt gaat samen met het type ontwikkeling: vernieuwend, duurzaam en bewust. Dit gaat samen met een lage parkeernormen, de bereidwilligheid om voorzieningen te delen, groen en ecologie waarderen,  woonvormen etc.

Het gebied kent een grote waterkeringsopgave, waarbij alle keringen moeten worden opgehoogd. Een ophoging van de huidige kering resulteert op veel plekken in een ongewenst beeld, waarbij de leefbaarheid en kwaliteit van de buurt in het gedrang komt.

Daarom stellen we de uitdaging om de waterkeringsopgave niet als probleem te zien, maar als kans om verschillende opgaven te bundelen, mee-koppelkansen te creëren en een kwalitatieve impuls te geven.

Daarom wordt een multifunctionele dijk geïntroduceerd. De dijk, met een prettig talud, loopt langzaam op richting de waterkerende hoogte. Het talud wordt gebruikt als lineair park waar ruimte is om te ontmoeten, te verblijven en activiteiten, tevens sluit het de groene zone langs de Maas. Eenmaal de waterkerende hoogte bereikt te hebben, kan het hoogteverschil gebruikt worden om parkeren en bergingen op een aangename manier op te lossen.

De ontwikkeling van de Roerdelta zal een nieuwe groene kwaliteit aan Roermond toevoegen. De waterkeringsopgave wordt gecombineerd met het toevoegen van een lineair park

Door het koppelen van ambities, wordt er een interessant economisch model gecreëerd door het inspelen op mee-koppelkansen. Door de verschillende budgetten samen te voegen en mee-koppelkansen slim te benutten, kunnen investeringen worden verkleind. Deze besparingen kunnen daarnaast weer worden ingezet binnen het gebied om zaken aan te pakken waar in eerste instantie geen budget voor gereserveerd was.

Het lineaire dijkpark is de publieke plek voor ontmoeting en activiteit, maar kent ook plekken om tot rust te komen.

De ontwikkeling zal zich naar de Roer keren, door voorkanten te maken langs het water en verblijfsplekken toe te voegen. Hierdoor wordt de rivier geactiveerd en wordt het onderdeel van de stad.

Het lineaire dijkpark is de publieke plek voor ontmoeting en activiteit, maar kent ook plekken om tot rust te komen. Het park zal interessant zijn voor mensen die in het gebied wonen, maar ook voor inwoners van Roermond. Het park wordt door goede langzaam-verkeersverbindingen verbonden met het weefsel van de stad

Het gebied met bouwblokken worden gekenmerkt door groene collectieve ruimtes, welke van elkaar verschillen en die ontworpen worden naar de wensen van de bewoners. Deze krijgen een semi-privaat karakter, en staan in het teken van sport, spel en ontmoeting.

Steven Delva is voorzitter van het Q-team Roerdelta. Dit kwaliteitsteam zal de consistentie en kwaliteit van de ontwikkeling van de Roerdelta fase 2 en 3 controleren en waarborgen door de plannen te toetsen aan bovenstaand leidend kader.

Locatie
Roermond
Status
Leidend Kader
Opdrachtgever
Gemeente Roermond
Samen met
Gemeente Roermond, SDK vastgoed