Aquafin - Aartselaar

Het plan voor het hoofdkantoor van Aquafin in Aartselaar zal de bestaande percelering die de site in 3 delen opdeelt te herdenken en om te vormen in een spannende cluster van gebouwen met betekenisvolle buitenruimten die een belangrijke positieve stimulans kunnen betekenen voor een duurzame werkomgeving. Het doel van ons team is om een architecturaal verantwoorde ontwikkeling voor de Campus Aquafin te ontwerpen waardoor de site zich kan verder ontwikkelen tot een levendige werkkatalysator. Dit ontwerpvoorstel wil de grondhouding inzake maatschappelijke verantwoord ondernemen waar Aquafin voor staat, weerspiegelen. De duidelijke ruimtelijke keuzes die we maken op de site staan in functie van duurzaamheidsambities op lange termijn.

De keuze om het hoofdkantoor grondig te renoveren en uit te breiden kadert in een bouwkundig duurzaam proces dat nieuwe inzichten inzake circulariteit en milieubewuster bouwen omarmt en hierin wil accelereren.

De keuze voor een sterke visuele, autonomere architectuur op perceel Delta past in een sociaal duurzaam kader waarbij we geloven dat een mooie omgeving aanzet tot meer bewustzijn en meer engagement. In een prikkelende omgeving wil men verblijven, organiseren en met elkaar in dialoog gaan.

Een duurzame campus Aquafin

Bijzondere aandacht willen we daarbij schenken aan biodiversiteit. We zien immers een mooie kans om de site op structureel niveau een groene rol toe te kennen. De Aquafin site kan als een groenschakel binnen de ruimere omgeving ingezet worden en zo een totaalbeleving in de onmiddelijke omgeving mogelijk te maken, als signaal van werkelijk milieubewust engagement, een kernwaarde binnen Aquafin. Voor de integratie van biodiversiteit op niveau van de site zelf, verwijzen we graag naar het onderdeel van de omgevingsaanleg ‘a green place to work’.

Versterking van ecologie en biodiversiteit in het landschap als op gebouwniveau

Innovaties in zuiveren en opvangen van water worden zichtbaar gemaakt aan de gebruikers en bezoekers

Dit ontwerpvoorstel zuivert het huidige kluwen van kantoor, parkeerruimte en groenomgeving uit tot een helder leesbaar geheel door de drieledigheid van de site te koppelen aan de drie belangrijkste thema’s binnen het project : Werken, Mobiliteit en Recreatie. Elk thema kennen we toe aan dat deelgebied op de site dat er zich het meeste toe leent: Mobiliteit ter hoogte van de noodelijke plot omwille van de ruimtelijke draagkracht van dit deelgebied, het enige dat deze functie comfortabel kan huisvesten. Werken ter hoogte van het hoofdkantoorgebouw vanwege de bruikbaarheid van de bestaande structuur en de uitbreidingsmogelijkheden ervan. Recreatie / representatief programma ter hoogte van het gebouw Delta vanwege de relatie met de bestaande groenomgeving, de Struisbeek en de nabij gelegen weilanden.

Impressie van het hoofdkantoor vanaf de straatkant

Opvallende ingrepen zijn bijgevolg het vervangen van het bestaande gebouw DK10 door een nieuw duurzaam open parkeerveld en de introductie van een hedendaagse architectuur op de site van het voormalige Deltagebouw. Het inbedden van deze – misschien onverwachte – ingrepen in een biodiverse groenomgeving verenigt in een krachtige beweging een aantal strategieën op niveau van toekomstgericht ruimtegebruik en mobiliteit, breed duurzaam bouwen, bewust omgaan met energie, het nieuwe werken én het aanreiken van een hernieuwde identiteit voor Aquafin. Het ontwerp verbindt en vergroent : het verbindt de site met de omgeving, het verbindt de drie deelgebieden op de site met elkaar, het verbindt Aquafin en haar missie met een breed publiek, het verbindt medewerkers door ze te verenigen onder één dak temidden waardevolle groenzones. Op deze manier komen we tegemoet aan de twee sleutelelementen die werden meegegeven door de opdrachtgever : het wegnemen van grenzen tussen medewerkers en het opladen van perceel Delta met een betekenisvolle functie.

Het dynamische beekdal van de Grote Struisbeek en de zuiverende kracht van het lanschap kunnen vanaf de boardwalks rond het paviljoen worden aanschouwd. Beide watersystemen zijn een facinerend schouwspel en zorgen voor een versterkte mentale en educatieve relatie tussen mens en natuur. De site van Aquafin grenst direct aan het beekdal van de Grote Struisbeek. Deze beek is een landschappelijk en ecologisch zeer waardevol ecotoop. Het landschapsontwerp biedt ruimte voor het water van de beek om buiten haar oevers te treden. Door herprofilering van de oevers ontstaat flauwe helling met een zacht gradiënt van nat naar droog. Dit biedt kansen voor een breed pallet aan oeversoorten om zich te vestigen in dit dynamische milieu. Bovendien wordt de capaciteit van de beek bevorderd en zorgt de overstroombaarheid van het landschap voor vertraging en verminderd wateroverlast stroomafwaards.

Plankaart van het nieuwe hoofdkantoor voor Aquafin

Renderbeelden gemaakt door: THIRD
Locatie
Aartselaar, België
Status
VO
Opdrachtgever
Aquafin
Samen met
B-architecten