Cobercokwartier - Arnhem

Iedereen die Arnhem kent, kent de Cobercofabriek: de momenteel ontoegankelijke parel aan de Rijn, direct naast het hart van de stad. Deze unieke plek wordt getransformeerd tot nieuwe stedelijke hotspot ‘Cobercokwartier’. Onder het gebied Cobercokwartier vallen de oude Cobercofabriek met onder meer het Ketelhuis en de Flessenloods, de pleinen, de boulevard en nieuwbouwwoningen.

Dé nieuwe creatieve hotspot van Arnhem waar wonen, werken, winkelen, genieten en ontspannen samenkomen

Het gebied ademt de industriële geschiedenis van Coberco. Gelegen tussen de binnenstad en de industriëlebedrijvigheid, direct aan de zonnige zijde van de Rijn en dicht bij de uitvalswegen, vormt het Cobercoterrein een fantastische basis om een nieuwe stadswijk te scheppen. Dé nieuwe creatieve hotspot van Arnhem waar wonen, werken, winkelen, genieten en ontspannen samenkomen. Met het openstellen van het gebied krijgen Arnhemmers er een prachtig stuk stad bij. Een waardevolle aanvulling. Een plek voor iedereen!

Cobercokwartier wordt een nieuw stuk stad met duidelijke kenmerken. Iedereen die de plek bezoekt, die er woont of die er onderneemt denkt daar hetzelfde over. Doordat iedereen zich verbindt aan de 10 gedragsprincipes van Cobercokwartier. Deze 10 principes passen allen onder 3 belangrijke pijlers, die Cobercokwartier typeren. Gezonde stad, karakter en mix met inspirerende smaakmakers. Cobercokwartier wordt ontwikkeld volgens het Cityplot principe.

Meer weten? Je kunt ook alles teruglezen in het kaderstellend masterplan.

Het Cobercoterrein ligt in Arnhem op een prominente plek aan de Rijn, naast de Johan Frostbrug, grenzend aan de binnenstad

Het Cobercokwartier

Het Cobercoterrein ligt in Arnhem op een prominente plek aan de Rijn, naast de John Frostbrug, grenzend aan de binnenstad. Het gebied ademt de historie van Coberco en in de nieuwe plannen maken wij dankbaar gebruik van de bestaande structuur, de fabrieksgebouwen en natuurlijk de ligging aan de zonzijde van de Rijn. De nieuwe naam van het gebied wordt het Cobercokwartier. Het doet waar Arnhem al jaren recht op heeft: dit stuk stad teruggeven aan de Arnhemmers.

Circulair Cityplot

Dit stuk stad wordt organisch ontwikkeld volgens het Circulair Cityplot-concept waardoor ook hier wordt ingezet op een adaptieve menging van functies, typologieën en initiatieven en op het aanjagen van waardevolle interactie tussen bewoners en bezoekers. Energie wordt er gewonnen uit hernieuwbare bronnen, mobiliteit wordt collectief en groen krijgt de ruimte. Als uitsmijter zal het Cobercokwartier straks volledig draaien op Campina’s biogas.

Het Rijnplein vormt de optische verbinding tussen de voormalige fabriek en de rivier

Groen op diverse niveau's toegepast

Om de diversiteit aan groen te vergroten is de openbare ruimte onderverdeeld in verschillende types groen. De singel is een belangrijke wandel- en fietsverbinding met de stad en kade. Daarbij dient de singel als geluidbuffer met de ‘Urban Oase’. De goede doorwaadbaarheid van het Coberco-terrein zal door bijvoorbeeld een Groene Gevel Route en een rijke familie van bomen aangenamer worden. De binnenhoven worden groen en blauw. De hoven zelf vormen collectieve groene ruimtes en zijn zo vormgegeven dat er toevalige ontmoetingen ontstaan. Het gebied levert een actieve bijdrage aan de biodiversiteit door natuurinclusief te bouwen, maar ook productieplekken, groene daken en gevels dragen hier aan bij. Het Waterfront wordt uitgewerkt als ecologische verbindingszone. Waterzuiverende beplanting filtert hier tevens het water dat uit het terrein afkomstig is.

Coberco is rainproof en kan dus naast het vasthouden bufferen vertragen of herbruiken van rgenwater de piekbuien eenvoudig afvoeren richting open water. Coberco laat het watersysteem zien in zijn openbare ruimte en draagt dus bij aan de bewustwording van het belang van water. Het regenwaterstelsel zal niet worden aangesloten op de riolering.

Uit huishoudelijk afvalwater (toilet en keuken) zal energie en fosfaat teruggewonnen worden. Middels warmtewisselaars in badkamers zal bijvoorbeeld warmte uit douchewater teruggewonnen worden. Ook de Rijn wordt ingezet om energie uit terug te winnen. Door middel van een WKO kan warmte worden gewonnen.

Door regenwater in te zetten ter irrigatie van (dak)tuinen of de beoogde stadslandbouw zal het drinkwaterverbuik teruggedrongen worden.

Het watersysteem als onderdeel van het circulaire concept

Het watersysteem op wijkniveau

Het watersysteem

stap 1: Hemelwater wordt gebufferd op collectieve-en private daken en vertraagd afgevoerd richting maaiveld.

stap 2: Het water in de binnentuinen wordt collectief verzameld en teruggeven aan de beplanting ten tijde van droogte. Het overige water wordt via een goot naar de waterbassins gebracht. Een deel van het regenwater op het maaiveld wordt afgevoerd naar de plantvakken en infiltreert daar.

stap 3: Het regenwater wordt naar de waterbassins gebracht. Het waterniveau in de bassins fluctueert naar gelang de hoeveelheid neerslag.

stap 4: Wanneer de waterbassins gevuld zijn storten deze over in een waterbergende funderingsconstructie (aquaflow o.v.). Hierdoor wordt de beleving van het klimaat een interactief spel. Het overtollige regenwater wordt overgestort richting de Rijn.

We streven naar waterneutraliteit om de circulaire ambitie zichtbaar te maken in de openbare ruimte. Dit wordt bereikt middels het toepassen van goten die leiden naar waterbassins. Deze waterbassins zijn verdiepte zones in de verharding. Ten tijde van droogte een interessante plek om te verblijven, ten tijde van neerslag een interactieve speelplaats voor jong en oud.

Het watersysteem op plot-niveau

Integraal groen

De inrichting van de openbare ruimtes hebben een groen karakter en zijn ingericht ten behoeve van langzaam verkeer. Dit levert een prettige leefomgeving op buurtniveau op die sociaal en duurzaam is. Pleinen, parken en straten worden ingericht met zitelementen en een gevarieerd sortiment bomen en stuiken.

Groen op diverse niveau's vormen één systeem

Een dunne scheiding tussen openbaar en privé en variatie in anonimiteit kan zorgen dat bewoners de straat eerder als verlengde van hun woonhuis of werk ervaren.

Door spannende routes en zichtlijnen te creëren worden mensen uitgenodigd om in de openbare ruimte te bewegen of te verblijven.

Verharding en elementen

Het rijke, industriële verleden van de Melkfabriek komt terug in de inrichting van de openbare ruimte. De grote betonnen tegels van 1x1.5m zijn een doorvertaling van de voormalige industriële stelconplaten. De voegen van de tegels voeren een orthogonaal patroon die mee gaat in de oriëntatie van de fabriek. In de margezone’s passen we een genuanceerde klinker in een bruin/grijze tint toe om de zichbaarheid van deze zone vorm te geven. De inrichtingselementen hebben allen een industriële look, ze worden in dezelfde kleur (corten-kleur) toegepast om de eenduidigheid van het terrein te versterken. De houten zitelementen met een eigentijds ontwerp refereren naar de pallets die vroeger in de fabriek werden toegepast en zijn flexibel inzetbaar.

Een familie van verharding en elementen dragen bij aan het industrieel karakter

Oude gebouwen worden hergebruikt, nieuwe worden toegevoegd; klein en groot en goedkoop en duur worden er afgewisseld. Drie plots zijn aangewezen voor woningbouw, voor zowel appartementen en lofts als grondgebonden woningen, en deze worden afgewisseld met pleinen met horeca en plekken waar wordt gewerkt. De oude fabriekshallen zijn de identiteitsdragers en bieden straks ruimte aan ambachten, exposities en creatieve events. De voormalige Flessenloods wordt bijvoorbeeld ingezet als markthal voor Arnhems ambacht, de Machinekamer wordt horecagebouw en in het Ketelhuis komt een bierbrouwerij. Lokale partners zijn betrokken in de planvorming en dragen daar al actief aan bij. Het Cobercokwartier wordt autoluw, en het krijgt vooral met routes voor wandelaars en fietsers die aantakken op de omliggende wijken. Aan de Rijnzijde van het complex wordt een doorlopende boulevard aangelegd waarvan de vormgeving is gebaseerd op de hoogteverschillen die passen bij het rivierenlandschap.

Rijnplein; de visuele verbinding tussen het industrie-erfgoed en de rivier

Woonplein

Aan deze ruimtes grenzen voornamelijk grondgebonden woningen. De inrichting van de buitenruimte is intiem en rijk aan groen. Een fijne plek voor mensen uit de buurt om te verblijven. Het waterbassin ligt centraal en maakt de klimaatadaptatie van het Cobercokwartier voelbaar. De verschillende gerende ruimtes zorgen voor een spannende opeenvolging van ruimtes. Elke ruimte voelt anders aan en heeft een nuanceverschil in inrichting. Samen vormen de ruimtes een compleet aanbod aan voorzieningen (spelen, water, groen, verlichting, verblijven) voor een optimaal leefklimaat.

Ontvangstplein; Het historische karakter is zichtbaar in zowel de bebouwing als de openbare ruimte

Groen Licht!

FrieslandCampina en de Gemeente Arnhem formuleerden de ambitie om het gebied te transformeren waarna een tender werd uitgeschreven. Deze werd gewonnen door BPD Ontwikkeling dat daarbij Studioninedots’ bewezen concept van Circulaire Cityplot als uitgangspunt heeft genomen. Vervolgens werd het team uitgebreid met Studiospacious, BOEi, DELVA Landscape Architects en lokale partners. Inmiddels is het stedenbouwkundig plan uitgewerkt en goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Arnhem.

Zie website: www.cobercokwartier.nl

Locatie
Arnhem
Status
VO
Opdrachtgever
BPD
Samen met
Studioninedots, BOEi, Studiospacious