Glimpses ‘New Amsterdam’ - Amsterdam

DELVA Landscape Architecture / Urbanism i.s.m. Dingeman Deijs exposeren Glimpses 2040 in center for Architecture – New York en Arcam – Amsterdam. Glimpses 2040, de expositie over de manier waarop New York en Amsterdam als metropoolregio’s werken aan hun duurzame toekomst. Plan ontwikkeld i.s.m. Deltares.

`New Amsterdam` 

Start van de glimps `Breathing` is het IJ : ooit de voorkant van Amsterdam, nu de achterkant, straks het hart van de stad. Buitendijks Amsterdam–Noord transformeert zich tot een zelfbedruipende   recreatieve archipelstad, het resultaat van het creëren van een energetisch onderwaterlandschap.

Stedelijk energielandschap

Nederland kent een rijke geschiedenis op het gebied van energielandschappen. Eerst waren er de veenontginningen (fysieke uiting van energiewinning) die duidden op een sterke verbondenheid tussen mens, energie en landschap. Door de tweede generatie energielandschappen – met zijn ondergrondse kabels en leidingen – ging dit allemaal verloren.

Met deze glimps willen we u een beeld geven hoe wij een gedegen derde generatie energielandschappen zien : als een duurzame machine niet weggedrukt in het achterland, maar fysiek in de stad. Het vormgeven van het energetisch landschap leidt tot de nieuwe stedenbouwkundige configuratie van het district: `New Amsterdam`.

Links: >2040 `New Amsterdam`, Rechts: De oude IJ-dijk wordt hersteld in zijn functie. a. <1800 IJ-stroom b. <1876 inpoldering IJ-stroom c. >2040 oude dijk krijgt zijn functie terug

Boven: Amsterdam 2010 – Amsterdam 2040, Onder: <2040 profiel Amsterdam Noord, >2040 profiel Amsterdam Noord

Autarkie

`New Amsterdam`, een gebied zo groot als de grachtengordel, voorziet in de toekomst zowel zichzelf als het oude centrum van duurzame hernieuwbare energie.

Doordachte modulering van het onderwaterlandschap zorgt voor een continue  stroming en diversiteit in dieptes.Gebouwen worden voorzien in hun warmte- of koelingsbehoefte door de temperatuurverschillen in de diverse waterdieptes van het IJ. De ondergrondse bodem fungeert als opslagruimte.

Het IJ wordt ingezet als een enorme ecologische zuiveringsinstallatie. De rietvelden, samen met de drijvende voedseleilanden zuiveren het vervuilde water. `New Amsterdam` voorziet zichzelf op die manier van drinkwater en basisvoeding.

Energieberging

Om de energiebehoefte synchroon te laten verlopen met de hoeveelheid opgewekte duurzame energie, liggen in `New Amsterdam` enkele atoleilanden. Deze worden volgepompt bij energieoverschot en lopen leeg bij grote energiebehoefte (surfen op de golven). Ook krijgen enkele nieuwe gebouwen ruime waterbassins op het dak. Bij energieoverschot worden deze volgepompt en bij vraag naar energie wordt er gebruik van gemaakt (waterval). Het zijn duurzame energiemachines die een enorme impact hebben op de recreatieve mogelijkheden van dit nieuwe stadsdistrict.

Klimaat

Naast de basisenergievoorzieningen zorgt `New Amsterdam` ook voor de nodige veiligheid bij klimaatsveranderingen o.a. door het vergroten van de waterbergingscapaciteit en het opvangen van grote fluctuaties. Woonmilieus komen boven het NAP (nieuw Amsterdams peil) te liggen. De stad heeft weer ademruimte.

Ademruimte

In het stedelijk energielandschap `New Amsterdam` ontstaan kansen voor natuur, ecologie, recreatie en economie.

Glimpses 2040 `New Amsterdam`

Locatie
Amsterdam
Status
Onderzoek
Opdrachtgever
Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie
Samen met
Dingeman Deijs