Klein Kadoelen - Amsterdam

Dit voormalig fabrieksterrein in Amsterdam-Noord is gelegen tussen de grootstedelijke ontwikkelingen aan het IJ en het unieke ‘Waterland’ ten noorden van Amsterdam. Klein Kadoelen bevindt zich in een hoek tussen de Landsmeerderdijk -deel van de Waterlandse Zeedijk- en de Kadoelenweg, een authentieke straat met lintbebouwing. Deze locatie biedt een prachtig uitzicht op de Wilmkebreekpolder, een ingepolderd stuk weidelandschap, een waardevol natuurgebied midden in het stadsdeel. Op deze locatie ontwikkelt bouwende ontwikkelaar Hurks een woonbuurt met 48 woningen. Dit naar ontwerp van Houben / Van Mierlo en DELVA.

Het team tekende het stedenbouwkundig plan en landschapsplan. De architecturale uitwerking is van Houben / van Mierlo. Voornaam streven is deze woonbuurt op een vanzelfsprekende, duurzame manier in te voegen in de bestaande stedenbouwkundige context. Samen met de stedenbouwkundige van de gemeente zijn hiertoe de voornaamste uitgangpunten voor het stedenbouwkundige plan geformuleerd.

Gemakkelijk toegankelijk

Voorkanten worden gericht naar de Kadoelenweg, de Landsmeerderdijk en naar de polder; Bestaande lijnen en structuren worden overgenomen, bestaande toegangen tot het gebied worden gehandhaafd.

Het gebied wordt daarmee geen enclave, maar wordt gemakkelijk toegankelijk en krijgt een uitnodigende openbare buitenruimte met verblijfskwaliteit aan de dijk, in de buurt en natuurlijk aan de polder.

Woningen aan de kade van de Wilmkebreekpolder

Woonwijk klein kadoelen aan de Wilmkebreekpolder

Unieke ligging

De unieke ligging aan de Wilmkebreekpolder vraagt om een verfijnde aanpak die recht doet aan dit unieke landschap. Het terrein ligt juist boven de Waterlandse Zeedijk en heeft de ruimtelijke kwaliteit van een ‘Achterdijk’-gebied; lager gelegen dan de dijk, maar hoger dan de polder.

Polder als beleving

De unieke ligging van het Klein Kadoelen aan de Wilmkebreekpolder In Amsterdam Noord vraagt om een verfijnde aanpak die recht doet aan dit fantastische landschap.

Het terrein ligt juist boven de Waterlandse Zeedijk en heeft de ruimtelijke kwaliteit van een ‘Achterdijk’-gebied; lager gelegen dan de dijk, maar hoger dan de polder. Door de kade te verlagen wordt het ‘poldergevoel’ in heel Klein Kadoelen beleefbaar. De kade maakt een wandeling mogelijk langs de rand van de polder, het plein dient als ‘tribune’ waar de polder het toneelstuk is.

Polder als beleving

Ophogingspincipe van het terrein

Ophogingspincipe van het terrein

In verband met de sanering van de ondergrond is het gebied voorzien van een leeflaag van maximaal 100cm.

Dit betekent niet dat het gebied ook 1meter hoger komt te liggen dan zijn omgeving. Voordat de leeflaag aangebracht wordt wordt het terrein ontdaan van bestaande verhardingen en storende lagen. Na het opbrengen van de leeflaag zal het maaiveld inklinken, het eerste jaar met 20cm, het volgende jaar met 5cm, de jaren daarop met <1cm per jaar. Dit houdt in dat ten opzichte van het huidige maaiveld het gebied opgehoogd wordt met 55cm.

Gesloten grondbalans

Alle grond die vergraven wordt, wordt binnen de projectgrenzen verspreid. Door het beter beleefbaar maken van de polder en daarmee het verlagen van de kade komt veel grond vrij. Deze grond wordt in het midden van het terrein aangebracht waardoor er een dakprofiel ontstaat en het terrein zowel richting de polder als de (bestaande) sloot afwatert.

Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans

Sferen in de openbare ruimte: kade, straten/pleinen, stegen/hofjes

Het plein presenteert zich aan de Wilmkebreekpolder

Het bomenplein presenteert zich aan de Wilmkebreekpolder

Openbaar plein

De bouwvelden in het plan hebben een diepe maat waarbinnen kavels naast én achter elkaar kunnen worden geplaatst. Hierdoor krijgt de verkaveling plaatselijk een erfkarakter. Door de verbinding van de diepe achtererven in de fijnmazige verkeersstructuur van het gebied, krijgt het hele gebied een intieme openbare ruimte met een bijzondere verblijfskwaliteit. In het hart van de buurt wordt ruimte gemaakt voor een openbaar plein, met een fantastische ligging aan de polder.

Eigentijdse architectuur aan het bomenplein

De ‘straten’ vormen de hoofdontsluiting van het als erf ingerichte Klein Kadoelen

Inrichting

De ‘straten’ vormen de hoofdontsluiting van het als erf ingerichte Klein Kadoelen. Door de optische versmalling van het totaalprofiel ontstaat er een rijloper die afgescheiden wordt van de margezones. Het plein vormt samen met de kade de voornaamste verblijfsplek in het gebied. Het plein wordt lommerrijk ingericht met grote bomen, halfverharding en een hardstenen zitrand rondom. Een eigen identiteit ontstaat door deze materialisering die op subtiele wijze in de overige inrichting van het plan terugkomt.

De publieke hoven hebben allen een intiem karakter en zullen op subtiele wijze afwijken van elkaar

Vormgegeven hekwerkjes, hagen en water dragen bij aan spannende contrasten tussen open, gesloten, privé en openbaar. Om de sociale veiligheid te waarborgen en te zorgen voor levendigheid op de pleinen worden zo veel mogelijk woning-entrees aan de pleinruimte gesitueerd. De steegjes vormen de toegangen tot de groene hoven. De stegen worden afgehamerd door de gevels of hagen van de naastgelegen kavels.

De steegjes vormen de toegangen tot de groene hoven. De stegen worden afgehamerd door de gevels of hagen van de naastgelegen kavels.

Overzichtsplattegrond van woonwijk klein kadoelen

De architectuur van de woningen Amsterdam Noord en het aansluitende Waterland vormt vanzelfsprekend een belangrijke inspiratiebron voor de vormgeving van de woningen. Er wordt een vertaling gemaakt van deze Waterlandse architectuur op basis van hedendaagse bouwtechniek, normen en woonwensen. Een architectuur van heldere, goede gesneden volumes, gemaakt van hoogwaardige materialen in een fijne detaillering. De kleuren blijven binnen een sober, Waterlands idioom.

De aanleg van Klein Kadoelen is bijna compleet

Locatie
Kiekensterrein
Status
Bestek
Opdrachtgever
Hurks
Samen met
Houben / Van Mierlo