Kop Grasweg - Amsterdam

Het ambitiedocument is een onderzoek naar de winst van de circulaire stad. De resultaten vormen de ambities voor de ontwikkeling aan de kop van de Grasweg.

Geïnspireerd door enerzijds maatschappelijke ontwikkelingen die ervoor zorgen dat duurzaamheid van essentieel belang is en anderzijds het manifest Circulair Buiksloterham staat duurzaamheid centraal in dit ambitiedocument. De duurzaamheidsambitie vormt de rode lijn in twee van de drie deelprojecten van Kop Grasweg, te weten City Waterfront en City Plot. De duurzaamheidsvisie komt in dit document tot uiting in zes thema’s: energie, materialen, water, groen, samenleving en mobiliteit.

De ambitie van Hurks en Amvest is dat het project Kop Grasweg het meest duurzame en circulaire nieuwbouwproject in de woningbouw wordt.

De ambities en maatregelen zijn bij de duurzaamheidsambitie beperkt tot zes hoofdthema’s:

Spinnenwebdiagram
De samenvatting van deze ambities is te vinden in het spinnenwebdiagram. In dit overzicht heeft elk thema een eigen kleur. Elk onderwerp is verdeeld in drie subthema’s, die alle drie vertegenwoordigd worden door een pictogram dat door het hele boekwerk terug te vinden is. De samenvatting van deze ambities is te vinden in het spinnenwebdiagram. In dit overzicht heeft elk thema een eigen kleur.

Basisniveau: met het basisniveau worden maatregelen bedoeld die vereist zijn op basis van de minimumeisen uit het bestemmingsplan, het handboek openbare ruimte (Puccini) of het bouwbesluit.

Must-haves: Must-haves zijn maatregelen die in iedere geval te realiseren zijn binnen het project bovenop de basis. Vanuit de duurzaamheidsvisie willen Amvest en Hurks verder gaan dan een standaard woningbouwproject. Het donkergekleurde bereik presenteert de must-haves.

Nice-to-haves: Nice-to-haves zijn maatregelen die naar mogelijkheid in het project gerealiseerd worden. Hier is de beslissing voor of tegen een maatregel ingewikkelder dan bij de must-haves. Het licht gekleurde bereik representeert de nice-to-haves.

Zowel voor de must-have als de nice-to-haves geldt: Hoe groter het ingekleurde bereik is, hoe hoger de ambitie is.

Deze circulaire benadering maakt steden:

Zelfstandig
Het transparant maken en laten circuleren van de hoofdbestanddelen van de stad – of het nou kennis, vaardigheden of materiële grondstoffen betreft – is essentieel in de nieuwe, duurzame economie omdat dit het aanpassingsen absorptievermogen vergroot.

Veerkrachtig
Zelfstandigheid en onafhankelijkheid maken de circulaire stad veerkrachtiger en beter opgewassen tegen schokken in de economie en samenleving. Dankzij het inzicht in de beschikbaarheid van de stromen en informatie heeft de stad een groter herstellend vermogen.

Rijk
In de lerende stad is men zich beter bewust van de rijkdom door een bredere waardeoriëntatie.  Door bijvoorbeeld werkgelegenheid te realiseren, maar ook door bij te dragen aan waarden als gezondheid, geluk, gemeenschap, autonomie en verantwoordelijkheid. Grotendeels zelfvoorzienende, inclusieve woonwijken met lage woonlasten, een sterke lokale economie en een zeer betrokken gemeenschap zijn voorbeelden van waardecreatie.

Energiek
De circulaire stad benut de in de maatschappij aanwezige creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven. In de circulaire stad staan stedelijke partijen en overheden open voor elkaar. Er komen nieuwe verbindingen tot stand tussen samenleving, overheid, intituties en bedrijfsleven, mede dankzij de beschikbaarheid van data en informatie en de nieuwsgierigheid en de wil om samen te werken.

In samenwerking met Studioninedots, Re-Born, Amvest en Hurks.

Locatie
Amsterdam
Status
Onderzoek
Opdrachtgever
Hurks - Amvest
Samen met
Studioninedots