Stadsbruggebied - Weert

Weert krijgt er een ware bestemming bij; een plek waar landschap, wonen, werken en het stadse leven van ontmoeten en recreëren samenkomen. Dit gebeurt niet alleen op maaiveldniveau maar ook op verschillende lagen in het plan verweven. Hiermee wordt het project een uiting van toegankelijkheid, vitaliteit en van inclusiviteit. Direct aan het kanaal, aan de voet van de prominente stadsbrug, presenteert zich binnenkort deze nieuwe entree voor de binnenstad van Weert.

De Stadsbrugzone is een plek waar veel kwaliteiten samenkomen. Het ligt op het scharnierpunt tussen het stadscentrum en de noordelijke toegangsroute, op een kruising tussen het groene, rode en het blauwe netwerk. Die prominente locatie is inspiratie geweest om een planinvulling te maken waarin ontmoeting centraal staat. Daarmee is het een plan geworden dat niet alleen het gebouw zelf maar ook de omgeving versterkt.

DELVA heeft in opdracht met JPO en in samenwerking met FAAM architects een ontwerp gemaakt waarbij de verschillende verbindingsassen fijnmazig in elkaar verweven worden. Door deze ook in de hoogte uit te breiden wordt de nieuwe bebouwing hierin meegenomen. Zo ontstaat een plek waar enerzijds elk netwerk ongestoord verbonden blijft maar anderzijds gelegenheid ontstaat voor ontmoeting. Door in dit plan circulariteit en natuurinclusiviteit integraal mee te nemen is het een voorbeeld voor de ontwikkeling van de Kanaalzone in Weert.

De projectlocatie vroeg om een oplossing die het water en park aan weerszijden verbindt. Door de bebouwing hierin integraal mee te nemen ontstond een groen gebaar van hoge kwaliteit. De ontwikkeling heeft dus ook geen achterkant, het reageert op de context van alle gevels en elk niveau, of het nu gaat om een opening naar het water of om een groene achtergrond voor de straat en het park. De basis wordt gelegd door een ensemble van drie in hoogte oplopende gebouwen rond een centrale binnenplaats die met een fijnmazig netwerk van paden en groen verbonden worden. Een flexibel houten raamwerk rondom en tussen de gebouwen maakt het mogelijk om zowel horizontaal als verticale groene verbindingen te maken. Zo ontstaat een letterlijke groene laag over de bebouwing waarbij ook de vijfde gevel meegenomen is. Ook geeft dit geraamte het project transparantie, menselijke schaal en creëert het een geleidelijke overgang tussen binnen en buiten, tussen privé en openbaar.

De binnentuin is het belangrijkste ontmoetingspunt voor alle bewoners. Hier omheen zijn de groene ruimtes binnen de ontwikkeling opgezet als toevluchtsoorden voor zowel mens als natuur - we zien de binnenplaats als een klein groen hart voor het projectgebied en de ontwikkeling in zijn geheel als een kleine groene long van Weert. Het binnenterrein is 1,2m verhoogd boven het omringende landschap en vormt een groene circulatie- en verbindingslaag bovenop de ondergrondse parkeergarage. Er is een geleidelijke overgang van het buitengroen naar het interieur - van wild en natuurlijk naar meer gecultiveerd, beheerd en huiselijk rondom de woningen.

De groene laag in en rond de binnentuin is gericht op het creëren van een gezonder leefmilieu. Visueel en fysiek contact met de natuur, zowel binnen als buiten, draagt bij aan gezondheid en welzijn, visueel comfort en ontspanning. Interacties met de natuur en haar ecosystemen hebben een fysiek, intellectueel, economisch en steeds vaker ook een spiritueel voordeel voor het menselijk welzijn.

Circulariteit

Een alomvattende duurzame benadering van locatiesystemen omvat het opvangen van water op het dek van de parkeergarage en het opslaan in een tank voor later hergebruik. Het water dat op de hoogste daken en terrassen wordt opgevangen, wordt omgeleid naar het naastgelegen open water en de wadi’s in het park waar natuurlijke infiltratie kan plaatsvinden. Dit aangesloten watersysteem helpt hittestress in de zomer tegen te gaan. Naast dat het water word verzameld, opgeslagen en zo weer uitgesteld vrijkomt, wordt het water ook gebruikt voor irrigatie. Het is daarmee een écht duurzame en verbonden systeembenadering in het ontwerp.

Bovendien wordt Weert ook op groter schaalniveau een klimaatbestendige en robuuste oplossing aangeboden. We kiezen ervoor om regenwater zoveel mogelijk "aan de bron" op te vangen met een drainagesysteem op alle daken. Slechts een gedeelte van de ontwikkeling is gepositioneerd bovenop de parkeergarage, waardoor er ruimte is voor effectieve infiltratie van regenwater in de bodem. Met behulp van lichtgekleurde bestratingsmaterialen, die de warmte-effecten in stedelijk gebied verminderen, bevorderen we goede stedenbouwkundige principes en toekomstbestendige oplossingen voor de ontwikkeling en Weert.

Natuurinclusiviteit

Binnen de ontwikkeling zijn innovatieve maatregelen genomen op het gebied van diervriendelijke interventie. Nieuwe plekken voor habitat, door middel van nesttotems, zullen in het park worden geïmplementeerd, samen met inheemse vegetatie en wilde bloemen voor insecten en vlinders om te nestelen en te voeden. Verdere maatregelen worden genomen met nestkasten voor vogels en vleermuizen binnen de gevels van de architectuur, die broedplaatsen bieden voor lokale inheemse fauna.

Aan de waterkant kan de waterfauna plaatsen vinden om te nestelen en te eten onder de nieuwe houten steiger en in de ecologische oever. De verschillende landschapstypologieën verbinden de nieuwe bewoners met de lokale ecologie door middel van ontdekking en spel. De landschapstypologieën creëren daarmee gemengde habitats voor alle vormen van dieren in het wild en biedt broedmogelijkheden in de omgeving - of het nu gaat om de boomtoppen, wadi’s, inheemse plantenborders of de waterranden. 

Locatie
Weert
Status
Tender Gewonnen
Opdrachtgever
JPO
Samen met
FAAM Architects