Stadsontwikkelingen aan de rivier de Zenne

Het ontwerpend onderzoek, ruimtelijk inrichtingsplan en inpassen van infrastructurele vraagstukken aan de zuidzijde van Halle in België, zijn onderdeel van het project ‘Stadsontwikkelingen aan de Zenne`. Geplande werkzaamheden aan de A8 en het kanaal Brussel-Charleroi geven de mogelijkheid om structurele correcties aan te brengen in het verkeerskundig en landschappelijk beeld van het zuidelijk deel van Halle.

Vanuit de ambitie om de rol van Halle als kleinstedelijk centrum te handhaven wordt, in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant, ingezet op de kwaliteitsverbetering van het valleilandschap, de publieke ruimten, de ruimte voor nieuwe stedelijke functies en het versterken van het station als recreatief- en vervoersknooppunt. Door een slimme dialoog tussen infrastructuur en landschap wordt ervoor gezorgd dat restruimtes tot een minimum worden herleid en verkeersgroen kan bijdragen tot de kwalitatieve beeldvorming van de weg en de ruimere omgeving. Een infrastructureel stadslandschapspark ontstaat.

De kades langs het kanaal worden heraangelegd, de nieuwe fietsroute wordt hierin opgenomen. Vervolgens doorkruist deze zachte as de Zennevallei en een nieuwe woonwijk, om uiteindelijk ter hoogte van het hoofdkantoor van Colruyt aan te takken op het recreatief fietsnetwerk van Pajottenland.

Bestaande infrastructurele ontwikkelingen in de stad zoals het verleggen van op- en afritten aan de A8, de streefbeeldstudie naar het kanaal Brussel-Charleroi van Waterwegen en Zeekanaal en de vervanging/toevoeging van drie bruggen over het kanaal Brussel- Charlerois vormen een belangrijk onderdeel van het ontwerpend onderzoek.

Het opnieuw zichtbaar maken van de Zenne vormt de basis van de ruimtelijke ontwikkelingen

Situatie

Het Kanaal doorkruist de stad Halle en zal de komende jaren worden gemoderniseerd om daarmee een verbeterde doorstroming van de scheepvaart te bewerkstelligen. De bestaande Bospoortbrug wordt beweegbaar en ten zuiden hiervan wordt een nieuwe brug gerealiseerd. Op mobiliteitsvlak draagt deze Zuidbrug bij tot een vlottere sturing van het verkeer, het weren van doorgaand verkeer uit het centrum en het vergroten van de globale capaciteit van het wegennet. In het streefbeeld voor de A8 worden de onderzochte concepten omgezet in een ontwerpstreefbeeld dat de weg moet toelaten zijn functie als hoofdweg zo goed mogelijk waar te maken. Tegelijk waarborgt het de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied van Halle.

Het nieuwe waterfront vormt het eerste deel van de Zachte As, Achter dit front ligt het Zennepark

Drie modellen

De werkzaamheden aan de A8 en de bruggen geven de mogelijkheid om structurele correcties aan te brengen in het verkeerskundig en landschappelijk beeld van het zuidelijk deel van Halle. Drie modellen worden uitgewerkt, waarbij het gezicht aan de zuidzijde zich telkens op een andere context richt: Halle zelf, het Pajottenlandschap of de Brusselse metropoolregio. Dit bepaalt tot welke vormgevingsfamilie de nieuwe bruggen moeten gaan behoren.

Infrastructureel

stadslandschapspark
Door een slimme dialoog tussen infrastructuur en landschap wordt ervoor gezorgd dat restruimtes tot een minimum worden herleid en verkeersgroen kan bijdragen tot de kwalitatieve beeldvorming van de weg en de ruimere omgeving. Problemen met doorstroming en kwaliteit van de Zenne worden aangepakt. Een infrastructureel stadslandschapspark ontstaat.

 

Fietsers en voetgangers krijgen volop de ruimte. In een strook aan één zijde wordt het meubilair geïntegreerd.

 

Het fietspad doorkruist de glooiende Zennevallei, Op een hoger punt in de bocht biedt een landschapsbalkon uitzicht over deze vallei

De zachte as als verblijfsplek voor zowel fietsers als voetgangers

Door de zachte as niet als fietspad maar als verblijfsplek vorm te geven, ontstaat een lijn die het gebied dat zij doorkruist tot aantrekkelijke openbare ruimte maakt. Naast voldoende ruimte voor de fietser, is in het profiel een voetgangerszone opgenomen. Tevens is er een polivalente strook waarin allerlei zaken als stallingen, bankjes, lantarens, etcetera opgenomen kunnen worden. Het pad nodigt uit even stil te staan en van de omgeving te genieten.

 

Het pad nodigt uit 
even stil te staan en 
van de omgeving te genieten.

 

Zicht over het groene hart van de nieuw te ontwikkelen locatie ‘Bergensesteenweg-Noord’

Een vriendelijke stadskade

Door in te zetten op enkel parkeren aan de bebouwingszijde ontstaat openheid en ruimte voor bomen. Het parkeren komt op hoogte van het trottoir. Op deze manier wordt de weg visueel versmald, waardoor er langzamer gereden zal worden. Wanneer er geen auto’s geparkeerd staan, is de parkeerrand visueel onderdeel van het trottoir. De fiets-suggestie-stroken versterken deze visuele versmalling. Langs het jaagpad komt geen groen, waardoor het karakter van stedelijke verblijfsruimte versterkt wordt. Verlichting van de straat wordt geïntegreerd in de kade en aan de bebouwing gehangen – zoals reeds het geval is – zodat er zoveel mogelijk ruimte voor verblijf overblijft. Het jaagpad is sferisch verlicht met een strijklicht verwerkt in de kademuur. Een strook van één meter is vrij voor meubilair en opgangen.

Maatwerk dankzij flexibel profiel

Het profiel past zich aan naar de breedte van de Suikerkaai. Momenteel is nog niet precies bekend wat de toekomstige breedte van de Suikerkaai zal zijn. Ter hoogte van de toekomstige Zuidbrug zal de Suikerkaai smaller worden. De stoep aan gevelzijde (hier 2,8 meter breed getekend) kan versmald worden tot minimaal 1,5 meter. Waar geen gevels zijn, zoals ter hoogte van de toekomstige Zuidbrug, is ook geen stoep nodig. De stoep aan kanaalzijde kan ook smaller zijn, minimaal 1,8 meter zodat hier nog bomen kunnen staan. Voor de definitieve intekening van het ontwerp van de Suikerkaai zal gezocht moeten worden naar maatwerk, waarbij de principes voor het profiel zich aanpassen aan de beschikbare ruimte.

Ontwikkelingsvisie voor de zuidrand van Halle met de zachte as die het gebied met elkaar verbindt

Structurele correcties in het verkeerskundig en landschappelijk beeld

Vanuit de ambitie om de rol van Halle als kleinstedelijke centrum te handhaven zetten we in op kwaliteitsverbetering van het valleilandschap, de publieke ruimten, de ruimte voor nieuwe stedelijke functies en het versterken van het station als recreatief- en vervoersknooppunt.

De voorgestelde ontwikkelingen worden met elkaar verbonden door een nieuwe zachte as voor langzaam verkeer.

Bestaande infrastructurele ontwikkelingen in de stad zoals de aanpak van de A8, de streefbeeldstudie naar het kanaal Brussel-Charleroi van Waterwegen en Zeekanaal en de aanleg de Zuidbrug vormen een belangrijk onderdeel van het ontwerpend onderzoek en streefbeeld.

Geplande werkzaamheden aan de A8 en het kanaal Brussel-Charleroi geven de mogelijkheid om structurele correcties aan te brengen in het verkeerskundig en landschappelijk beeld van het zuidelijk deel van Halle.

Een slimme dialoog tussen infrastructuur en landschap zorgt ervoor dat restruimtes tot een minimum worden herleid en verkeersgroen kan bijdragen tot de kwalitatieve beeldvorming van de weg en de ruimere omgeving. Een infrastructureel stadslandschapspark ontstaat.

Basisprofiel van de nieuwe zachte as: fiets- en voetverkeer krijgen volop de ruimte, In een strook aan één zijde wordt het meubilair geïntegreerd

De kades langs het kanaal Brussel-Charleroi worden aangepast, de nieuwe fietsroute wordt hierin opgenomen. Vervolgens doorkruist deze zachte as de Zennevallei en een nieuwe woonwijk, om uiteindelijk ter hoogte van het hoofdkantoor van Colruyt aan te takken op het recreatief fietsnetwerk van Pajottenland.


Nieuw buurtpark met moestuinen nabij de parkeergebieden van het Colruyt hoofdkantoor

Locatie
Halle
Status
Onderzoek
Opdrachtgever
Provincie Vlaams Brabant
Samen met
Maat ontwerpers