Grotekerkplein - Rotterdam

In het programma Rivieroevers geeft de gemeente Rotterdam samen met allerlei partners in de stad de Nieuwe Maas, de Rotte en de Schie een boost. Hardlopen, beetje vissen, struinen door het groen, terrasje pikken of liggen in het gras. De Rotterdamse rivieren worden nog aantrekkelijker, natuurlijker en levendiger.

De vlonder met trap- en zittreden aan het Grotekerkplein is de eerste in een reeks van oever-aanpassingen langs de Rotte. Hierdoor kunnen bezoekers van het stadspark dichter bij het water zitten. Ook kunnen kano’s en andere kleine bootjes makkelijker aanleggen. Het Grotekerkplein is onderdeel van het vaarroutenetwerk op de Rotte. Aan de hand van dit netwerk is een route over het water eenvoudig uit te stippelen. De vlonder in de Delftsevaart (uitloper van de Rotte) is 45 meter lang en biedt minimaal elf aanlegplaatsen voor eenpersoonskano’s en sloepjes.

Ambitie diagram voor het Grotekerkplein

1.Groen plein aan de Rotte met oriëntatie op de Rotte, Laurenskerk adresseren aan de Rotte, pplein als waterbuffer 2.Afkoppelen hemelwater van dakoppervlak (o.a. Laurenskerk) op de Rotte 3.Ecologische 'stepping stones' / onderwater ecologie t.b.v. vismigratie 4.Vaarmogelijkheid Rotte voor kleine bootjes en kano's

1.Doorgaande fietsverbinding van bron tot Maas (straat met de 7 namen) 2.Dudok / E-ON 3.Programmering maakt het tot een verblijfsplein 4.Nieuwbouw Westewagenstraat (Kluster Architecten) 5.Kansrijk vastgoed i.r.t. programmering / placemaking aan de Rotte 6.Aanlegmogelijkheid Kerkplein 7.Activeren van de plinten 8.Route voor voetgangers, fiets te gast

Ambitie en doelstellingen

Vanuit de verschillende thema’s zoals beschreven in Programma Rivieroevers zijn de plekken zoals het Grote Kerkplein beoordeeld op hun relevantie voor de Rotte als geheel. Tezamen brengen deze thema’s de belangrijkste meekoppelkansen per locatie in beeld. Hierbij is onderscheid gemaakt in 2 typen randvoorwaarden; de kansen op het gebied van continuïteit en placemaking, daarnaast worden de mogelijkheden voor water, ecologie en vergroening in beeld gebracht. De kaden van de Rotte zullen in eerste instantie op de belangrijkste plekken voorzien worden van de Rotte-deksloof. De overige kades behouden hun gemetselde kade met een bakstenen rollaag. In het noorden van de Rotte wordt, waar het profiel het toelaat, een natuurlijke over toegepast.

Deksloof als informatievoorziening en het beleefbaar maken van hemelwater

Verblijfsplek aan het water in het hart van de stad

De vlonder is middels een trappartij met geïntegreerde zitelementen een verlengde van het ‘groene’ Grotekerkplein

Meer bezoekers van het stadspark kunnen straks ook aan de waterkant zitten. Kano’s en bootjes kunnen eenvoudig aanleggen aan de lagere vlonder. Het Grotekerkplein is onderdeel van het vaarroutenetwerk op de Rotte, specifiek voor kano’s. De aanpak van de kade aan het Grotekerkplein is een eerste in een reeks aan aanpassingen aan de kades langs de Rotte.

Zicht op de kade en het stadspodium vanaf de Hoogstraat

Het Grotekerkplein in hartje Rotterdam krijgt actief waterfront

Regenwater komt vertraagd via een speciaal ontworpen uitstroomvoorziening in de Delftsevaart

Groene oase

Na een recente renovatie is het Grotekerkplein nu een groene oase in het hart van de stad. Onder het gras ligt lavagesteente: die geeft het regenwater vertraagd af aan de grond eromheen en ontziet daarmee de riolering. Het teveel aan water stroomt via een overstort direct in de Delftsevaart.

Een biotoop onder water

Niet alleen de mens kan nu meer genieten van het water, ook plant en dier komen aan hun trekken. Aan de stalen constructie onder de vlonder hangen dikke touwen. De touwen zijn onder de vlonder bevestigd om een interessant biotoop voor verschillende dieren en planten te creëren. Hierdoor wordt het water onder de vlonder een interessante plek voor vissen en andere dieren om te verblijven en te paaien, kunnen jongen en kleinere dieren zich hier verschuilen en hebben zo meer kans om te overleven. Daarnaast zullen planten en mossels zich eraan hechten, welke het water zuiveren, waardoor dit ook plaatselijk ten goede komt van de waterkwaliteit.

Dikke touwen onder de vlonderconstructie bevorderen de stadsecologie onderwater

Hergebruik

De stalen fundering van de huidige steiger aan het Grotekerkplein wordt hergebruikt bij het plaatsen van de nieuwe vlonder. De vloerdelen van de vlonder krijgen een tweede leven in onder andere een bewonersinitiatief in het Wollefoppenpark en in een nieuw bruggetje ergens anders in de stad.

Diverse onderdelen zoals de uittreedvoorziening en de stalen paalfundatie worden hergebruikt

Kade Kerkplein is onderdeel van Rotte Rotterdam. klik hier voor meer informatie over het project.

Locatie
Rotterdam
Status
Opgeleverd
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam